Obchodní podmínky

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB JE V SOUČASNÉ DOBĚ POZASTAVENO

1.  informace o poskytovateli služeb – zhotoviteli

Ing. Jiří Šejko

Mezipolí 1167/12, 141 00 Praha 4

IČ: 06064451

Bankovní spojení: 115-4583970217/0100

Zhotovitel není plátcem DPH

 

2.  Předmět smluvního vztahu – poskytované služby, autorská práva

Předmětem smluvního vztahu jsou služby spočívající v převodu a úpravách fotografických materiálů (papírové fotografie, diapozitivy, negativy) a audiovizuálních záznamů na videokazetách do podoby umožňující jejich uložení na digitální paměťové médium a následnou reprodukci na počítačích a přehrávačích digitálních mediálních souborů včetně televizorů umožňujících přehrávání digitálních mediálních souborů.

Provádím převod fotografických materiálů a audiovizuálních záznamů ze soukromých a rodinných archivů. Nepřevádím fotografie a audiovizuální díla, k nimž existují autorská práva osob odlišných od objednatele, tedy například filmy z filmové distribuce, TV seriály a pořady.

Veškeré obrazové a textové materiály použité na internetové stránce foto-mezipoli12.cz jsou chráněny autorským zákonem a není dovoleno jejich veřejné šíření a komerční využití bez svolení autora.

 

3.  Vznik smluvního vztahu – objednávka služeb, předání materiálů  ke zpracování

 

3.1. Osobní předání materiálů ke zpracování a objednávka služeb

Ke vzniku smluvního vztahu dochází v okamžiku podpisu objednávky objednatelem – zákazníkem a zhotovitelem při osobním předání materiálů ke zpracování.

Objednávka obsahuje:

  • podrobný soupis materiálů předávaných ke zpracování s uvedením počtu kusů
  • jednoznačnou specifikaci jednotlivých objednaných služeb
  • identifikaci zhotovitele, razítko, podpis
  • identifikaci zákazníka – požadováno alespoň příjmení, e-mail, telefon, podpis
  • číslo objednávky a datum vystavení

Podpisem objednávky zákazník stvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a ceníkem zveřejněnými na webových stránkách zhotovitele.

K předání materiálů ke zpracování a následnému předání vyhotovené zakázky dochází na adrese sídla zhotovitele. Termín předání je vždy třeba předem domluvit.

 

3.2. Zasílání materiálů ke zpracování poštou a objednávka služeb 

Vzhledem k hodnotě zasílaných archivních materiálů je třeba, aby zákazník bral v úvahu riziko možné ztráty nebo poškození zásilky při doručování. Riziko je sice minimální, ale není nulové.  Je vhodné zásilku dostatečně pečlivě zabalit a zaslat jako cennou, tedy pojištěnou na finanční částku, která je odhadem ceny zasílaných materiálů. Tato částka bude v případě ztráty zásilky vyplacena odesílateli. Částku si stanoví zákazník a sdělí ji v objednávce také zhotoviteli pro účely pojištění zpětné zásilky (zasílané zhotovitelem zákazníkovi po ukončení zakázky). Zhotovitel zašle zpětnou zásilku jako cennou s uvedením hodnoty určené zákazníkem. 

V případě ztráty zásilky zasílané zákazníkem zhotoviteli si reklamaci zásilky s Českou poštou vyřizuje sám zákazník (odesílatel).

Pokud zásilka zaslaná zákazníkem zhotoviteli bude vykazovat známky možného poškození obsahu, zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout převzetí zásilky. Zásilka bude poté vrácena zpět odesílateli – zákazníkovi. Reklamaci s Českou poštou vyřizuje sám zákazník (odesílatel).

V případě ztráty nebo poškození zpětné zásilky (zasílané zhotovitelem zákazníkovi po ukončení zakázky) vyřizuje reklamaci zásilky s Českou poštou zhotovitel jakožto odesílatel. Pokud bude Českou poštou vyplacena zhotoviteli náhrada škody, celou částku náhrady proplatí následně zákazníkovi. Zákazník nemá nárok požadovat po zhotoviteli žádné další finanční náhrady za poškození nebo ztrátu zásilky nad rámec částky náhrady škody vyplacené Českou poštou.

Ke vzniku smluvního vztahu dochází v okamžiku, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

1. Zákazník zaslal podepsanou objednávku poštou spolu s materiály určenými ke zpracování na adresu uvedenou v bodě 1. Obchodních podmínek.

2. Zhotovitel zaslal zákazníkovi e-mailem potvrzení objednávky, které je zároveň potvrzením o doručení materiálů určených ke zpracování.

Objednávka zaslaná e-mailem obsahuje:

  • podrobný soupis materiálů předávaných ke zpracování s uvedením počtu kusů
  • jednoznačnou specifikaci jednotlivých objednaných služeb
  • identifikaci zhotovitele, razítko, podpis
  • identifikaci zákazníka – jméno a  příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefon, podpis
  • číslo objednávky a datum vystavení

Podpisem objednávky zákazník stvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a ceníkem zveřejněnými na webových stránkách zhotovitele.

 

3.3. Společná ustanovení pro objednávky služeb provedené osobně nebo prostřednictvím e-mailu

Zhotovitel může po zákazníkovi požadovat platbu zálohy na objednané služby. Záloha může být uhrazena hotově při podpisu objednávky nebo převodem na účet do 3 pracovních dnů po podpisu objednávky.

Pokud jsou předmětem objednávky fotopráce, zašle zhotovitel zákazníkovi na e-mail uvedený v objednávce 3 ukázky zpracovaných snímků k posouzení. Pokud zákazník nebude s kvalitou zpracování spokojen, může odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba sdělit zhotoviteli písemně na e-mail. Poté si zákazník může domluvit termín pro vrácení materiálů. Zákazníkovi nebudou vyúčtovány žádné poplatky. Pokud zákazník uhradil zálohu na služby, bude mu v plné výši vrácena dle jeho volby v hotovosti nebo převodem na účet.

Pokud jsou předmětem objednávky videopráce, zákazník podpisem objednávky dává souhlas se zpracováním videozáznamu v předloženém stavu.

Videozáznamy budou zpracovány v celém rozsahu dodaných kazet, pokud není dohodnuto jinak. Požaduje – li zákazník zpracování pouze vybraných částí videozáznamů, musí je přesně specifikovat uvedením časů začátků a konců požadovaných částí záznamů.

Videozáznamy mohou vzhledem ke svému stáří a opotřebení vykazovat různé vady obrazu i zvuku – chvění, neostrost, zrnitost, drobnější výpadky nebo poruchy synchronizace (poskočení obrazu), brum a praskání zvuku atd, které však nebrání zpracování a přehrávání záznamu. Takovéto záznamy budou zhotovitelem zpracovány a zákazník je povinen uhradit cenu za provedené práce.

V případě, že je zjištěno závažné poškození záznamu, které buďto brání jeho zpracování, nebo by vyžadovalo dodatečné práce, například střih záznamu, zhotovitel tuto skutečnost oznámí zákazníkovi a vyžádá si jeho souhlas se zpracováním záznamu včetně případných dodatečných prací. Pokud zákazník vysloví se zpracováním souhlas, je povinen uhradit cenu za provedené práce.

 

4.  Dodací a platební podmínky – předání a vyúčtování zakázky, dodací  lhůta, platba

Zhotovitel je povinen poskytnout služby v rozsahu uvedeném v objednávce a s parametry uvedenými v nabídce služeb na webových stránkách zhotovitele.

Obvyklá dodací lhůta je do 14 dnů od data objednávky. V případě většího rozsahu objednávky, souběhu většího množství objednávek ve stejný čas, nebo případně dalších skutečností může být dodací lhůta prodloužena až na 30 dnů. O této skutečnosti zhotovitel zákazníka informuje pokud možno před uzavřením objednávky.

V okamžiku, kdy jsou objednané služby dokončeny a připraveny k předání, zhotovitel o této skutečnosti informuje zákazníka e-mailem a případně i telefonicky. Zároveň zákazníkovi zašle informaci o částce k úhradě.

Platbu může zákazník provést převodem na bankovní účet zhotovitele před převzetím nebo odesláním dokončené zakázky, nebo v hotovosti v okamžiku předání zakázky. Pozdější platba není možná.

Zákazník je povinen zaplatit a převzít dokončenou zakázku do 14 kalendářních dnů od jejího dokončení.

Platba převodem i v hotovosti probíhá výhradně v měně Kč (CZK).

Při platbě v hotovosti není možné platit bankovkami v nominální hodnotě 5.000,00 Kč.

Při předání dokončené zakázky obdrží zákazník příjmový pokladní doklad s razítkem a podpisem zhotovitele. Zákazník je povinen si překontrolovat, zda mu byly vráceny všechny materiály poskytnuté ke zpracování.

 

5.  Vady plnění, reklamace

Pokud zákazník zjistí, že některé z objednaných a vyúčtovaných služeb nebyly poskytnuty, nebo mají vady, má nárok na doplnění chybějícího plnění a odstranění vad.

V souladu s § 1921 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník je třeba, aby zákazník oznámil vady zhotoviteli nejpozději do 6 měsíců od převzetí zakázky.

Vadným plněním nejsou vady, které jsou vlastnostmi originálních materiálů předávaných ke zpracování,  zejména:

U fotoprací:

 • neostrost snímku, pokud originální předloha je neostrá
 • zrnitost snímku nebo jeho částí, neboť je dána charakterem originální předlohy
 • smítka, rýhy, fleky a další vady, které jsou již na originální předloze a nebylo objednáno jejich odstranění
 • šikmý horizont (například vodní hladina), pokud nebylo objednáno jeho vyrovnání
 • nedostatečné prokreslení detailů ve světlých částech snímku (přeexponování) nebo ve tmavých částech snímku (podexponování) – je dáno charakterem originální předlohy a možnosti oprav těchto chyb jsou omezené z důvodu nedostatku potřebné obrazové informace
 • nedostatečně věrné barvy u barevných snímků, které jsou příliš vybledlé, nebo u nichž je některá ze složek barevného spektra silně potlačena – je dáno charakterem originální předlohy a možnosti oprav těchto chyb jsou omezené z důvodu nedostatku potřebné obrazové informace

U videoprací:

 • vady obrazu, které jsou dány kvalitou originálního záznamu a jeho opotřebením – neostrost, vady barevnosti, nestabilita (chvění, poskakování obrazu), drobné výpadky a další poruchy obrazu
 • vady zvuku, které jsou dány kvalitou originálního záznamu a jeho opotřebením – výpadky, šum, rušivé zvuky (brum atd.)

 

Návrat na hlavní stránku                                    Ceník služeb